Ochrana osobných údajov

Pre médiá

Obchodná spoločnosť MEGGLE Slovakia s. r. o., so sídlom Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 459/B (ďalej len „spoločnosť MEGGLE Slovakia “ alebo „Prevádzkovateľ“) je jedným z najväčších slovenských producentov mliečnych výrobkov. Spoločnosť MEGGLE Slovakia sa zaoberá najmä produkciou slovenských mliečnych výrobkov. Nakupuje a spracúva mlieko, vyrába a distribuuje mliečne výrobky, mrazené krémy a ovocné šťavy. Taktiež sa zaoberá výrobou výrobkov z rastlinného tuku, potravín a rôznych iných potravinárskych výrobkov.

V rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti MEGGLE Slovakia ako Prevádzkovateľa k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôzne, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosti MEGGLE Slovakia si ako Prevádzkovateľ si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov, spoločnosť MEGGLE Slovakia vydáva tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Spoločnosť MEGGLE Slovakia transparentne zverejní Privacy Policy na svojej webovej stránke tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup.

Pre jednoduchšiu orientáciu v dokumente, kliknite na požadovanú položku v jeho obsahu. 

MEGGLE_Slovakia_GDPR_Privacy Policy_aktualizácia_2_4_2024
MEGGLE_Slovakia_GDPR_Privacy Policy_update_2nd_April_2024