Dnes je pondelok

PODNIKOVÁ PREDAJŇA

Pondelok 06.30 – 17.00
Utorok 06.30 – 17.00
Streda 06.30 – 17.00
Štvrtok 06.30 – 17.00
Piatok 06.30 – 17.00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené. Každý posledný pracovný deň v mesiaci zatvorené z dôvodu inventúry.

MEGGLE Slovakia s. r. o. Meggle

Studená 35
823 55 Bratislava
IČO: 313 295 19
DIČ: 2020 328 629
IČ-DPH: SK2020 328 629

TEL. KONTAKT
Tel. číslo: +421-2-49 225 200

Máte otázky, nápady alebo podnety? Napíšte nám!

Vážení zákazníci,
veľmi si ceníme váš názor a sme otvorení komunikácii.

Naším cieľom je dodávať produkty v 100 % kvalite a poskytovať servis v čo najvyššej možnej miere. Záleží nám na vašej spokojnosti a na vašom názore, a preto sa každému podnetu osobne venujeme.

Všetky naše výrobky sú monitorované a vyhodnocované v zmysle legislatívnych požiadaviek a v súlade so špecifikáciou výrobku.

V prípade, že váš podnet sa týka kvality našich výrobkov alebo nášho servisu, garantujeme vám, že sa vaším podnetom bude zaoberať špecializované pracovisko oddelenia kontroly a manažmentu kvality.

Vopred vám ďakujeme za vaše podnety a názory, ktoré nás posúvajú ďalej.

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Označením (zakliknutím) políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj slobodný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa (prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnem Prevádzkovateľovi) prevádzkovateľom spoločnosťou MEGGLE Slovakia s. r. o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to za účelom vybavovania mojich podnetov, názorov, otázok alebo komentárov adresovaných Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“).

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že osobné údaje poskytujem Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť riadne vybavenie môjho podnetu, názoru, otázky alebo komentára.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem Prevádzkovateľovi na dobu šiestich (6) mesiacov odo dňa jeho udelenia, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať moje osobné údaje po túto dobu.

Ako dotknutá osoba mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Studená 35, 823 55 Bratislava-Ružinov alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti MEGGLE Slovakia s. r. o.

Usmernenie pre oznamovateľov (EÚ) 2019/1937

Každý zamestnanec MEGGLE alebo akákoľvek iná fyzická osoba má možnosť nahlásiť porušenie platného vnútroštátneho alebo medzinárodného práva alebo iné protiprávne konanie Kancelárii pre dodržiavanie predpisov spoločnosti MEGGLE Group GmbH prostredníctvom systému pre nahlasovanie na nasledujúcom odkaze < TU >. Oznamovateľ môže podať svoje hlásenie buď anonymne alebo s uvedením osobných údajov. V prípade anonymného hlásenia si môžete neskôr zobraziť stav jeho spracovania zadaním svojho pseudonymu a hesla. V tomto prípade si zapamätajte prístupové údaje, ktoré ste si pridelili. Vaša anonymita je aj v tomto ohľade zaručená.

Kliknite < TU >, ak chcete vstúpiť do digitálneho systému pre nahlasovanie spoločnosti MEGGLE Group. (https://meggle.opture.app/hgs)