Dnes je utorok

PODNIKOVÁ PREDAJŇA

Pondelok 06.30 – 16.00
Utorok 06.30 – 16.00
Streda 06.30 – 16.00
Štvrtok 06.30 – 16.00
Piatok 06.30 – 16.00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené. Každý posledný pracovný deň v mesiaci zatvorené z dôvodu inventúry.

RAJO, A. S.

Studená 35
823 55 Bratislava
IČO: 313 295 19
DIČ: 2020 328 629
IČ-DPH: SK2020 328 629

TEL. KONTAKT
Tel. číslo: +421-2-49 225 200

Máte otázky, nápady alebo podnety? Napíšte nám!

Vážení zákazníci,
veľmi si ceníme váš názor a sme otvorení komunikácii.

Naším cieľom je dodávať produkty v 100 % kvalite a poskytovať servis v čo najvyššej možnej miere. Záleží nám na vašej spokojnosti a na vašom názore, a preto sa každému podnetu osobne venujeme.

Všetky naše výrobky sú monitorované a vyhodnocované v zmysle legislatívnych požiadaviek a v súlade so špecifikáciou výrobku.

V prípade, že váš podnet sa týka kvality našich výrobkov alebo nášho servisu, garantujeme vám, že sa vaším podnetom bude zaoberať špecializované pracovisko oddelenia kontroly a manažmentu kvality.

Vopred vám ďakujeme za vaše podnety a názory, ktoré nás posúvajú ďalej.

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Označením (zakliknutím) políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj slobodný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa (prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnem Prevádzkovateľovi) prevádzkovateľom spoločnosťou RAJO, a.s., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to za účelom vybavovania mojich podnetov, názorov, otázok alebo komentárov adresovaných Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“).

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že osobné údaje poskytujem Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť riadne vybavenie môjho podnetu, názoru, otázky alebo komentára.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem Prevádzkovateľovi na dobu šiestich (6) mesiacov odo dňa jeho udelenia, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať moje osobné údaje po túto dobu.

Ako dotknutá osoba mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, najmä zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: ochrana_osobnych_udajov@rajo.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Studená 35, 823 55 Bratislava-Ružinov alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti RAJO, a.s.