27.09.2021

Oznámenie o zmene právnej formy

Dovoľujeme si oznámiť, že s účinnosťou k 01.10.2021 dôjde k zmene právnej formy našej spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. S uvedenou skutočnosťou súvisí aj zmena nášho obchodného mena, ktoré sa od 01.10.2021 zmení z RAJO a.s. na RAJO s.r.o. 

IČO, DIČ, IČ DPH, bankové účty zostávajú nezmenené. Existujúce zmluvy zostávajú naďalej v platnosti. 

Nové kompletné údaje našej spoločnosti od 01.10.2021 sú nasledovné: 

obchodné meno: RAJO s.r.o. 

sídlo: Studená 35, Bratislava 823 55 

IČO: 31 329 519 

DIČ: 2020328629 

IČ DPH: SK2020328629 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel .Sro. vložka č.154790/B 

Prosím nahraďte názov našej spoločnosti vo vašich interných informačných či ekonomických systémoch. 

Spoločnosť RAJO s.r.o. vás týmto zároveň ubezpečuje, že vyššie uvedená zmena právnej formy nebude mať žiaden negatívny dopad na doterajšiu spoluprácu, kvalitu poskytovaných služieb ani na zmluvné alebo iné vzťahy s vašou spoločnosťou.