Životné prostredie

Životné prostredie

Záleží nám na ochrane životného prostredia, a preto všetky naše činnosti smerujú k predchádzaniu znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia.

Spoločnosť RAJO s.r.o., patrí pod integrovanú prevenciu a kontrolu znečistenia (Integrated Pollution Prevention and Control) – čo je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody, pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. V tejto súvislosti naša spoločnosť dodržiava všetky zákony s tým súvisiace.

Separujeme odpad, plníme záväzné limity rozsahu zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, denne monitorujeme spotrebu elektrickej energie, plynu, vody a snažíme sa znižovať spotrebu uvedených energií, predovšetkým opatreniami pri výrobnom procese.

Monitorujeme kvalitu odpadových vôd, znečistenie ovzdušia vo viacerých emisných ukazovateľoch a recykláciou odpadov prispievame k ochrane životného prostredia a zníženiu uhlíkovej stopy prostredníctvom zníženia produkcie skleníkových plynov.

Zavádzaním najlepšie dostupnej techniky zlepšujeme výrobný proces, a to vždy s ohľadom na kvalitu surovín, efektivitu spotreby energií, materiálov a vyprodukovaných odpadov.

Veľká časť našich výrobkov je balená v obaloch, ktoré vlastnia certifikát FSC. FSC (Forest Stewardship Council) je nezávislá organizácia, ktorá vytvorila najväčší systém certifikácie lesov na svete. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené legálne a v súlade so zásadami šetrne obhospodarovaného a udržateľného lesa.

Implementácia a akceptovanie environmentálnych kritérií pri vývoji a výrobe nových výrobkov a prevádzkovanie najlepších technológií je tou správnou cestou, vedúcou k predchádzaniu environmentálnym škodám.

Meranie emisií

Politika EMS 2021

Výsledky merania odpadových vôd december 2021