Systém riadenia kvality

Najvyšším cieľom spoločnosti je trvalé uspokojovanie požiadaviek zákazníka na bezpečnosť, kvalitu a legalitu výrobkov, primeranú hygienickú úroveň výroby, ako aj zodpovednosť voči zákazníkovi.

Spoločnosť spĺňa požiadavky na úspešné systémy riadenia, ktoré zabezpečujú náväznosť a prehľadnosť procesov zabezpečujúcich chod podniku, určujú kompetencie a zodpovednosť jednotlivých organizačných útvarov a ich pracovníkov a je zárukou dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, perspektívy a prosperity.

Naším cieľom sú spokojní zákazníci, ktorí sa k nám stále vracajú. Sú stredobodom nášho konania. Všetky interné a externé aktivity realizujeme v záujme našich zákazníkov. Naše výrobky majú vysoký štandard kvality a boli vyrobené za kontrolovaných a z hľadiska potravinového práva bezpečných podmienok.

Certifikácia podľa noriem radu ISO 9 000

Od roku 2002 je Rajo, a. s., držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy radu ISO 9001. Prijatie systému riadenia kvality bolo už v roku 2002 strategickým rozhodnutím spoločnosti. Táto norma popisuje prijatie procesného prístupu pri zavedení a zlepšovaní systému riadenia kvality vo všeobecnosti s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Každý rok absolvujeme kontrolné audity.

Certifikácia podľa noriem radu ISO 22 000

Od roku 2008 je Rajo, a. s., držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy radu ISO 22000. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti potravín, keď organizácia v potravinárskom reťazci potrebuje preukázať svoju schopnosť kontrolovať riziká bezpečnosti potravín v záujme zaistenia bezpečnej potraviny v čase jej konzumácie človekom. Každý rok absolvujeme kontrolné audity.

Certifikácia podľa privátnej normy IFS

Sme prvou mliekarňou na Slovensku, ktorá je od roku 2005 držiteľom IFS certifikátu (International Food Standard), medzinárodného certifikátu, ktorého získanie je podmienené splnením najnáročnejších požiadaviek týkajúcich sa kvality, legality a bezpečnosti vyrábaných produktov. Táto norma patrí medzi tzv. GFSI schválené štandardy (GFSI je medzinárodná organizácia združujúca významné obchodné reťazce i výrobcov potravín z celého sveta).

IFS je privátnou normou združenia predajcov potravín: nemeckého Handelsgeselschaft des Deutschen Einzelhandels e.V. a francúzskej Fédération des enterpricses du Commerce et de la Distribution. Členovia týchto združení sú napr. GLOBUS-SB Warenhaus holding, EDEKA, REWE, Provera France, Groupe Carrefour, Systéme U, Auchan France a iní. Splnenie týchto noriem sa vyžaduje od výrobcov (dodávateľov) výrobkov nielen na nemecký a francúzsky trh, ale aj na územie nových členských štátov EÚ. Je realizáciou požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 852/2004 o hygiene požívatín.