Životné prostredie

Udržateľnosť, klimatická neutralita či obnoviteľné zdroje energie sú témy, ktorých význam a dôležitosť si v súčasnosti každý z nás uvedomuje viac ako kedykoľvek predtým. Dnes už nie je otázkou, či dochádza k zmene klímy, ale to, ako môžeme ovplyvniť naše každodenné činnosti, aby k nej nedochádzalo. Núti nás hľadať riešenia, ktoré sú prospešné vo všetkých smeroch, vrátane ochrany životného prostredia. Stratégia trvalej udržateľnosti so stanovenými cieľmi sú cestou k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality a túto skutočnosť si v spoločnosti MEGGLE Slovakia plne uvedomujeme. Je to pre nás výzva, ktorá nie je jednoduchá, ale čeliť jej každý deň je našou povinnosťou, citujúc známeho prírodovedca Davida Attenborougha:

„Sme v jedinečnej etape našej histórie. Nikdy predtým sme nemali také povedomie o tom, čo robíme planéte a nikdy predtým sme nemali silu s tým niečo urobiť.“

Politika environmentu

  • dobre zadefinovaná environmentálna politika je prioritou environmentálneho manažérstva a hlavným nástrojom úspešného manažovania environmentálnej zodpovednosti.

Vedenie spoločnosti MEGGLE Slovakia stanovilo nasledujúcu politiku environmentu:

img

Systém manažérstva environmentu

  • základnou požiadavkou normy ISO 14001 bolo zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva environmentu s cieľom ochrany životného prostredia.

Spoločnosť MEGGLE Slovakia s. r. o.  zavedením tohto systému zvýšila environmentálne povedomie medzi zamestnancami, eliminovala environmentálne riziká a a predovšetkým vyhovela požiadavkám zákazníkov a zvýšila ich dôveru v naše výrobky.

Uhlíková stopa

  • je meradlom dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie, predovšetkým na klimatické zmeny a nepriamym ukazovateľom spotreby energií, výrobkov a služieb.

Výpočet uhlíkovej stopy v MEGGLE Slovakia sa uskutočnil v súlade s technickou normou ISO 14064-1 a medzinárodným štandardom GHG Protocol.

Systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov

  • zákon o odpadoch ukladá povinnosť všetkým výrobcom obalov a neobalových výrobkov postarať sa o svoje výrobky počas celého ich životného cyklu až kým sa stanú odpadom.

Spoločnosť MEGGLE Slovakia si túto povinnosť plní prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a svojou účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prispieva k úspore emisií skleníkových plynov.

Zodpovedná spoločnosť

  • medzinárodný projekt zameraný na zvýšenie vedomostí, zručností a návykov, týkajúcich sa triedenia odpadov z obalov, na zmenu spotrebiteľského správania a prevzatie zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme.

Spoločnosť MEGGLE Slovakia je zapojená do tohto projektu, triedi odpad, šetrí prírodné zdroje a tým prispieva k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

img

Zelená elektrina

  • elektrina plne krytá zárukami pôvodu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ako sú napríklad, slnko, vietor, voda, biomasa či geotermálna voda. Tieto zdroje energie sa prirodzene obnovujú, to znamená, že sú nevyčerpateľné a ekologické.

Spoločnosť MEGGLE Slovakia nakupuje elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie od júna 2021.

Merané ukazovatele