Pre médiá

Ste zástupcom médií a máte otázky? Napíšte nám!

V prípade, že potrebujete odpovede na vaše otázky o spoločnosti MEGGLE Slovakia, našich výrobkoch alebo aktuálnych spoločenských témach, ktoré sa týkajú mliečnych výrobkov, vyplňte, prosíme, formulár.

Vopred ďakujeme za vaše podnety.

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Označením (zakliknutím) políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj slobodný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa (prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnem Prevádzkovateľovi) prevádzkovateľom spoločnosťou MEGGLE Slovakia s. r. o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to za účelom vybavovania mojich podnetov, názorov, otázok alebo komentárov adresovaných Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“).

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že osobné údaje poskytujem Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť riadne vybavenie môjho podnetu, názoru, otázky alebo komentára.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem Prevádzkovateľovi na dobu šiestich (6) mesiacov odo dňa jeho udelenia, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať moje osobné údaje po túto dobu.

Ako dotknutá osoba mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Studená 35, 823 55 Bratislava-Ružinov alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti MEGGLE Slovakia s. r. o.

Logá na stiahnutie