Politika kvality

Spokojný zákazník

Spokojní zákazníci, ktorí sa k nám stále vracajú, sú stredobodom nášho konania. Všetky interné a externé aktivity realizujeme v záujme našich zákazníkov. Naše výrobky majú vysoký štandard kvality a vytvárajú pridanú hodnotu pre spotrebiteľa.

Inovácie

Vyvíjame a zhotovujeme inovatívne produkty, čím sprostredkujeme zákazníkom vysokú úžitkovú hodnotu. Naši najlepší odborníci sa zaoberajú procesmi inovácií a vyvíjajú produkty s vysokou pridanou hodnotou vďaka transparentným procesom. Inovačné aktivity nie sú u nás zamerané iba na produkty, ale vzťahujú sa na celý reťazec tvorby hodnôt.

Dôvera

Dôvera je základom našej podnikateľskej kultúry a motivácie. Na princípe vzájomného uznávania a rešpektovania vytvárame požadovaný vzťah dôvery, ktorý vytvára základ účinného spôsobu riadenia.

Riadenie

Vyznávame kooperatívny štýl riadenia, ktorý je orientovaný na výsledky. Uplatňujeme princíp tímovej práce a vzájomne sa podporujeme pri snahe o dosiahnutie spoločného cieľa. Vytvárame takú pracovnú klímu, ktorá podnecuje tvorivú činnosť našich spolupracovníkov.

Trvalé zlepšovanie

Celý proces riadenia našej spoločnosti je charakterizovaný trvalým zlepšovaním. Ukazovatele jednotlivých oblastí a reporty predstavujú základňu kontinuálneho procesu zlepšovania.

Spolupracovníci a efektívnosť

Zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie našich pracovníkov, pretože oni zaisťujú vysokú efektívnosť na všetkých úsekoch. Spolupracovníci, dodávatelia, zákazníci, ako aj partneri sú tí, voči ktorým prechovávame vysokú úctu a vážnosť.

Udržateľnosť

Férovými obchodnými praktikami a investíciami zabezpečujeme kontinuitu spoločnosti do budúcnosti. Zároveň chránime záujmy súčasných a budúcich generácií, pokiaľ ide o životnú úroveň a kvalitu života. Pri každom dôležitom rozhodnutí berieme popri krátkodobých účinkoch do úvahy aj dlhodobý efekt na ekonomiku, spotrebu zdrojov, životné prostredie, spolupracovníkov a spoločnosť. Príležitosť a riadenie rizík je neoddeliteľnou súčasťou našich ekonomických aktivít.

Kultúra bezpečnosti potravín

Bezpečnosť potravín je hlavným cieľom predstavenstva a manažmentu našej spoločnosti. Súčasťou našej kultúry a našich aktivít je zamerať sa na bezpečné potraviny a vybaviť našich zamestnancov prostriedkami na ich výrobu. Presviedčame našich zamestnancov o užitočnosti bezpečných potravín a zvážime ich spätnú väzbu.

Obrana potravín (Food Defense)

Máme zavedené postupy na ochranu potravín a dodávateľského reťazca pred zámernými a ideologicky motivovanými hrozbami. Na základe analýzy rizík sme identifikovali oblasti, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti kľúčové. Zdokumentovaný a prežitý proces nám umožňuje rýchlo reagovať, pomáha udržiavať bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov, chráni kvalitu výrobkov pre našich zákazníkov a zaisťuje ekonomický rozvoj spoločnosti.

Autenticita potravín (Food Fraud)

Implementovaný systém prevencie potravinových podvodov nám umožňuje kontrolovať riziko podvodov. Riziko riadime prostredníctvom systematického pravidelného hodnotenia rizika, identifikácie slabých miest a implementácie kontroly nad materiálmi, procesmi a službami.