18.09.2018

Vďaka programu Welfare pochádza mlieko Rajo z dobrých podmienok

V súčasnom období prebieha na Slovensku pod záštitou Európskej komisie program Welfare. Naši dodávatelia suroviny sa týmto programom riadia a za plnenie podmienok poberajú dotácie z EÚ.

Program Welfare hospodárskych zvierat v rámci ich chovu a starostlivosti o nich definuje podmienky, v ktorých sa môžu prirodzene správať a nie sú vystavované fyzickej a psychickej nepohode, chorobám, strachu a stresu. To zároveň znamená, že majú dostatok primeranej výživy a netrpia smädom a hladom. Žijú v priestore, v ktorom sa cítia prirodzene a dokážu v ňom uplatňovať správanie, ktoré je im vlastné. Dodržiavanie welfare (preklad: blahobyt) zvierat je pre nás mimoriadne dôležité. Naše zvieratá majú zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (aj v zime). Ustajnené sú s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych a dobrým prístupom k napájacej vode. Chované sú bez týrania a stresu.