Novinky

Bezpečnostné cvičenie v spoločnosti Rajo


Dňa 26.10 od 9:00 - 11:15 hod. sa v spoločnosti Rajo a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava uskutoční súčinnostné praktické cvičenie, zamerané na precvičenie Plánu ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
§ 16, ods.1, pism. e) tohto zákona určuje povinnosť precvičiť Plán ochrany aspoň raz za 3 roky. 

Cvičenie je zamerané na vznik mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky amoniak. Tohto cvičenia sa zúčastnia všetky zložky Integrovaného záchranného systému - Hasičšký a záchranný zbor, Policajný zbor, Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia a štábu, mestská časť Ružinov, kontrolné chemické laboratórium Nitra. 

V tejto súvislosti bude dňa 26.10 od 9:00 - 11:15 hod. zvýšený počet/pohyb zložiek Integrovaného záchranného systému v blízkosti areálu spoločnosti Rajo na Studenej ulici.